CODEERMACHINES EN CRYPTOGRAFIE
Wat is Cryptografie?
Home


Wat is Cryptografie

Cryptografie (van het Griekse Krypto 'verborgen' en Grafo 'schrift') is de studie en toepassing van technieken om informatie te verbergen of te beschermen tegen lezen door onbevoegden. De beschermde informatie kan geschreven tekst zijn, elektrische signalen zoals Telex, Morse of spraak, allerhande digitale informatie zoals computerbestanden, e-mail berichten of data transmissie.

De onbewerkte leesbare informatie wordt klare tekst of data genoemd. Het proces om de informatie onleesbaar te maken noemt vercijfering of encryptie. Het resultaat van encryptie is een cijfertekst of cryptogram. Het omkeren van de vercijfering om de originele informatie te bekomen noemt men ontcijfering of decryptie. Om informatie te vercijferen of te ontcijferen gebruikt men een algoritme of 'cijfer'.

Hoe dat algoritme werkt wordt bepaald door de sleutel, soms ook paswoord genoemd (bij crypto machines is de sleutel de instelling van de machine). De geheime sleutel is enkel gekend door diegene die bevoegd is om toegang te hebben tot de informatie. Zonder kennis van de sleutel is het normaal gezien onmogelijk het vercijferingsproces om te keren, of zal een poging om het proces om te keren zo lang duren om het dat de informatie achterhaald en nutteloos is.

Cryptoanalyse is de studie en analyse van bestaande cijfers of algoritmes, om hun kwaliteit te beoordelen, zwakke punten te zoeken, of een manier te vinden om het vercijferingsproces om te keren. Ontcijfering van informatie zonder de sleutel (gewoonlijk zonder toestemming) noemt men crytoanalytische aanval of een cijfer of algoritme breken of kraken.

Een cryptoanalytische aanval maakt gebruik van zwakheden in het algoritme of het crypto-apparaat, implementatiefouten of procedures, of doorzoekt alle mogelijke sleutelinstellingen (brute-kracht aanval). Er zijn twee belangrijke types van aanval: de cijfertekst-alleen aanval, waarbij de aanvaller enkel beschikt over de cijfertekst, en de gekende-klaartekst aanval, waarbij de aanvaller beschikt over zowel de cijfertekst en de klare tekst of vermoedde klare tekst.

Cryptologie omvat zowel cryptografie (maken) en cryptoanalyse (breken). De uitdrukkingen 'code', 'coderen' en 'decoderen' worden regelmatig gebruikt bij cryptografie. Een code is echter een eenvoudige vervanging van informatie door andere informatie en gebruikt geen algoritme. Doorgaans zijn dit codeboeken of tabellen die de ene waarde (letters, woorden of zinnen) omzet in een andere waarde (letterreeks, numerieke waarde of speciale symbolen). Cryptografie daarentegen gebruikt een algoritme (meestal een combinatie van fractionering, transpositie en substitutie) om de informatie te manipuleren. Hoewel technisch gezien fout, wordt de uitdrukking 'coderen' vaak gebruikt om vercijfering of encryptie aan te duiden.

De Geschiedenis van Cryptografie in een notendop

Sinds het bestaan van de mens heeft deze geheimen en zijn er anderen die deze geheimen te weten willen komen. De vroegste vormen van cryptografie werden uitgevoerd met pen en papier en waren dan ook enkel beschikbaar voor de hogere klasse die kon lezen en schrijven. Deze klassieke cijfers waren meestal transpositiecijfers, die de volgorde van letters in het bericht wijzigde, en substitutiecijfers, die letters of woorden vervingen door andere letters of woorden. Eén van de vroegst gekende substitutiecijfers was Caesars cijfer of Caesars shift, waarbij de letters van het alfabet vervangen werden door een tweede alfabet dat enkele plaatsen verschoven was tegenover het eerste. Het cijfer was genoemd naar Julius Caesar, die het gebruikte voor communicatie met zijn generaals.

Cryptografie wordt sindsdien gebruikt om de geheime communicatie te beveiligen van militaire leiders, diplomaten, spionnen, kerk en staat. De vroegste cijfers vertoonden echter statistische informatie die kon gebruikt worden om het cijfer te breken. Al in de 9de eeuw ontdekten Arabische wiskundigen de frequentieanalyse en ontwikkelden methodes om vercijferingen te breken. De race tussen codemakers en codebrekers begon.

Frequentieanalyse bleek de meeste cijfers te breken en het was pas met de uitvinding van het poly-alfabetische cijfer door Leon Battista Alberti in de 15de eeuw dat de codemakers terug een stap voor waren op de codebrekers. Poly-alfabetische cijfers zoals Vigenère gebruiken meerdere alfabet sets bij het vercijferingsproces. Eeuwenlang werden deze cijfers onbreekbaar geacht, totdat Charles Babage in de 19de eeuw de techniek van multiple frequentieanalyse ontwikkelde.

Cryptografie werd intensief gebruikt door overheden om hun diplomatieke post te beveiligen. In de 18de eeuw begonnen alle belangrijke landen in Europa cryptologen te rekruteren om ofwel hun eigen communicatie, meestal brieven via postdienst, te beveiligen, ofwel om die van andere landen te ontcijferen. Deze bureaus werden bekend als de Zwarte Kamers. Sommige van de meest beruchte Zwarte Kamers waren de Oostenrijkse Geheime Kabinets-Kanzlei in Wenen, het Franse Cabinet Noir en later de Britse Room 40. Berucht in die zin dat zij zeer bedreven waren in het onderscheppen en ontcijfering van allerhande militaire en diplomatieke post van vriend en vijand. Cryptografie werd al snel een belangrijk wapen in de politiek en de vele oorlogen in Europa.

Tegen het einde van de 19de eeuw kwam er belangrijke vooruitgang in de cryptografie. Auguste Kerckhoffs was één van de belangrijkste mensen die cryptografie veranderde van donkere kunst in wetenschap. Het was Kerckhoffs die het fundamentele principe verklaarde dat goede vercijfering nooit mag gebaseerd zijn op de geheimhouding van het algoritme - dat sowieso vroeg of laat gecompromitteerd word - maar enkel gebaseerd op de geheimhouding van de sleutel.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel nieuwe pen-en-papier cijfers of handcijfers ontwikkeld. Veel gebruikte cijfers waren ADFGVX, Playfair en Dubbele Transpositie. Zij waren allen gebaseerd op transpositie, substitutie en fractionering van letters. Een belangrijke uitvinding was de one-time pad vercijfering voor Telex signalen door Gilbert Vernam in 1917. Hij ontdekte dat wanneer een Telex signaal gemixt werd met een willekeurige sleutel, even lang als het bericht, het bericht onbreekbaar was. Pen-en-papier versies, ook wel éénmalige blokcijfers genoemd, volgden weldra. Met de opkomst van draadloze communicatie groeide de vraag naar veilige communicatie exponentieel. De onpraktische en tijdrovende handcijfers konden de groeiende berichtenstroom niet aan en dit leidde tot de ontwikkeling van de eerste codeermachines, ook wel cijfermachines of cryptomachines genoemd.

George Fabyan richtte in 1913 een particulier onderzoekslaboratorium op in Illinois, VS, dat pionierde in moderne cryptografie, later bekend als het Department of Codes and Ciphers van Riverbank. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hielp Riverbank verschillende Amerikaanse overheidsdiensten met cryptoanalyse en trainde hij militairen. Hun meest bekende codebrekers waren William F. Friedman en Elizebeth Smith, die later trouwden. William werd in 1921 hoofd cryptoanalist voor het Ministerie van Oorlog en leidde later meer dan twee decennia de U.S. Signals Intelligence Service (SIS).

Na de Eerste Wereldoorlog domineerden twee types codeermachines de markt. De elektromechanische rotormachines zoals de Duitse Enigma, de Siemens & HalskeT-52 en de Britse Typex enerzijds, en de volledig mechanische pin-en-lug type machines zoals de Hagelin modellen anderzijds. Hoewel de machines het meeste werk overnamen bleven handcijfers toch in gebruik voor korte-termijn tactische doeleinden, waar de tijd, nodige om het bericht te breken, de ontcijferde informatie tactisch nutteloos maakte. Zo werd bijvoorbeeld de Dubbele Transpositie vanwege zijn hoge veiligheid gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog door zowel de Geallieerden als de As-mogendheden. Sommige pen-en-papier cijfers zoals de one-time pads bleven in gebruik tot in de Koude Oorlog en zelfs nadien nog door inlichtingendiensten, vanwege hun absolute veiligheid.

Elizebeth Friedman werkte vanaf 1923 voor de Amerikaanse marine en het ministerie van Financiën en ontcijferde de communicatie van rumsmokkelaars tijdens de drooglegging, drugssmokkelaars, en binnenlandse en internationale criminele activiteiten. William Friedman schreef acht monografieën waarvan "The Index of Coincidence and its Applications in Cryptography" destijds de belangrijkste van de moderne cryptografie was.

Alle belangrijke landen realiseerden zich het belang van informatievergaring en nieuwe organisaties zagen het licht. In Engeland werd Room 40 gereorganiseerd tot de Government Communications & Cipher School (GC&CS), die een beslissende rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele van hun meest bekende cryptologen waren Alastair Denniston, Dilly Knox en John Tiltman.

In de Verenigde Staten waren de Signal Intelligence Service (SIS) en de Communications Security section van het Office of Naval communications (OP-20-G) de belangrijkste codebrekers, met legendarische cryptologen zoals William Friedman en Meredith Gardner. Elizebeth Smith werkte voor de Coast Guard Cryptanalytic Unit 387 en de FBI, en leidde het breken van de Enigma machines, gebruikt door Duitse spionnen in Zuid-Amerika.

De Tweede Wereldoorlog leidde tot een hele reeks nieuwe codeermachines zoals de Amerikaans SIGABA en SIGCUM, en de Duitse Lorenz SZ-40 en Schlusselgeraet 41/42. Om het enorme aantal vercijferde berichten te breken zochten de codebrekers naar nieuwe geautomatiseerde technieken. In Bletchley Park ontwikkelden Max Newton en Tommy Flowers de Colossus, de eerste programmeerbare digitale computer, om de Lorenz berichten te breken. Dit was de eerste stap in de evolutie van cryptografie naar het tijdperk van de computers. Modernere codeermachines zoals de TSEC/KL-7, Fialka M-125, Hagelin CX-52 en de KL-51 bleven echter domineren tot eind jaren '80, toen de digitalisering definitief doorbrak.

Het was Claude Elwood Shannon die in 1948 de basis legde voor moderne cryptografie met zijn beroemde informatietheorie. William Friedman werd in 1949 hoofd van de cryptografische afdeling van de US Armed Forces Security Agency (AFSA) en daarna in 1952 hoofdcryptoloog voor AFSA's opvolger, het National Security Agency (NSA). Elizebeth en William Friedman leidden de Verenigde Staten naar het moderne tijdperk cryptografie.

De ontwikkeling van elektronica en digitale computers maakte het ontwerpen mogelijk van algoritmes die complexer waren dan ooit tevoren. Deze nieuwe algoritmes waren niet meer gebaseerd op eenvoudige substitutie en transpositie, maar op grote aantallen complexe bewerkingen op data bits. Eén van de eerste blokcijfers - encryptie op blokken van data bits - was het Lucifer algoritme, ontwikkeld door Feistel en Coppersmith voor IBM, en gebaseerd op wat men een Feistel netwerk noemt. Dit was de voorloper van DES, de allereerste cryptografische standaard.

De revolutie op gebied van computers leidde echter niet alleen tot betere vercijferingstechnieken maar ook tot betere en snellere technieken om vercijferde data te breken. De race tussen codemakers en codebrekers ging voort zoals voorheen. Absolute veiligheid was één van de redenen dat one-time pad systemen in gebruik bleven tot de jaren 80 voor o.a. Telex verkeer, hoewel de duren en complexe sleuteldistributie,' een typisch nadeel van one-time pad, enkel haalbaar was voor het leger en de diplomatie.

Tot de jaren '70 bleef de wereld van cryptografie zeer gesloten en vooral gecontroleerd door overheidsinstanties. Dit veranderde drastisch met de open publicatie van DES, de Data Encryption Standard, en het RSA Public Key Algoritme. Het principe van Kerckhoffs volgend werden nieuw ontworpen algoritmes publiek vrijgegeven, om hen te onderwerpen aan intensief academisch onderzoek. Het voordeel is duidelijk. Een grote open cryptografische gemeenschap kan nu nieuwe algoritmes beoordelen, zwakheden ontdekken, verbeteringen voorstellen of het gebruikt van zwakke algoritmes afwijzen. Dit leidde tot een 'overleven van de sterkste', met kwalitatieve crypto standaarden. Desalniettemin worden nog steeds geheime algoritmes ontwikkeld, meestal voor gebruik binnen overheidsdiensten.

De meest gebruikte symmetrische algoritmes van vandaag zijn de Advanced Encryptions Standard (AES), International Data Encryption Algorithm (IDEA), Blowfish en Triple DES. Een ander type computer algoritmes waren de stream ciphers of stroomcijfers. Zij werden ontwikkeld als antwoord op het distributieprobleem van lange sleutels zoals gebruikt bij one-time pads. Waar blokcijfers een cryptografische functie uitvoeren op een blok data bits van vaste grootte, genereert men bij stroomcijfers een lange reeks van willekeurige waarden, die dan gemixt worden met de klare informatie. Enkele bekende stroomcijfers zijn RC4, SEAL en SOBER.

Een ander gebied van cryptografie is de integriteit en authenticiteit van berichten. Hoe kunnen we zeker zijn dat het bericht dat we ontvangen authentiek is en niet werd vervalst of gewijzigd? De oplossing is een Hash functie. Een Hash functie of één-wegs-functie gebruikt een crypto algoritme om informatie om te zetten in een getal van vaste lengte, de Hash waarde. Deze waarde wordt gebruikt om het bericht te ondertekenen. Deze unieke Hash waarde kan niet berekend worden zonder de juiste geheime sleutel. Daarom is het onmogelijk om de inhoud van een bericht te wijzigen, aangezien dit een herberekening van de Hash waarde vereist. Ondertussen zijn verschillende veilige Hash functies ontwikkeld zoals MD5, SHA-2 en RIPEMD.

De belangrijkste ontwikkeling in de moderne cryptografie was de publieke-sleutel cryptografie. Tot 1970 was alle encryptie gebaseerd op symmetrische sleutel cryptografie. Zowel vercijfering als ontcijfering worden uitgevoerd met dezelfde sleutel. De verzender en ontvanger van de informatie dienen dezelfde sleutel te bezitten. Het nadeel van dit systeem is de sleuteldistributie met verscheidene veiligheidsrisico's. De uitvinding van asymmetrische publieke-sleutel cryptografie door James Ellis was een revolutie in de wereld van cryptografie. Bij publieke-sleutel cryptografie worden twee sleutels gebruikt. Een publieke sleutel, die enkel gebruikt wordt voor vercijfering, en een private - geheime - sleutel voor ontcijfering.

Sindsdien kan men de publieke sleutel vrij beschikbaar maken. Iedereen kan een bericht, voor u bestemd, vercijferen met uw publieke sleutel, maar enkel u kunt het bericht ontcijferen met uw private sleutel. Het is niet meer noodzakelijk om een geheime sleutel te delen! James Ellis' uitvinding in het Government Communications Headquarters (GCHQ), de opvolger van de GC&CS, bleef topgeheim. Maar in 1976 stelden Whitfield Diffie en Martin Hellman hun eigen asymmetrisch publieke-sleutel algoritme voor en in 1978 ontwikkelden Ronald Rivest, Adi Shamir, en Len Adleman het RSA algoritme. Vanwege hun oplossing van het probleem van sleuteldistributie zijn de Diffie-Hellman en RSA algoritmes vandaag enkele van de meest gebruikte ter wereld.

Publieke-sleutel algoritmes zijn gebaseerd op het probleem van complexe berekeningen. Het Diffie-Hellman is gebaseerd op het probleem van discrete logaritmes en RSA op het probleem van ontleden van grote priemgetallen. Publieke-sleutel algoritmes hebben grote sleutels en vereisen veel berekeningen, wat hen enkel geschikt maakt voor vercijfering van kleine hoeveelheden informatie. Daarom worden de traditionele symmetrische algoritmes meestal gebruikt om informatie te vercijferen en het publieke-sleutel algoritme om de geheime sleutel van de symmetrische vercijfereng te vercijferen. Eén van de populairste toepassingen van dit principe is Philip Zimmermann's PGP, een combinatie van krachtige symmetrische blokcijfers, de praktische publieke-sleutel cryptografie en de digitale ondertekening door Hash functies.

Cryptografie vandaag

Wat betekent cryptografie voor u? Alles! Vandaag is cryptografie verweven in alle aspecten van ons leven. Als u verbinding maakt met het Internet om te surfen, te e-mailen of inloggen op uw favoriete forum, dan is die verbinding beveiligd met TLS (Transport Layer Security). Het TLS protocol maakt gebruik van sterke encryptie om onderschepping of vervalsing te voorkomen. En het is niet enkel uw computer die cryptografie gebruikt. Als we gaan winkelen, scant men onze klantenkaart en de gegevens gaan naar een beveiligde database. Als u betaald met de bankkaart of geld afhaalt van de bankautomaat worden de transacties beveiligd door cryptografie. Informatie op de chip van uw identiteitskaart is vercijferd. Uw gesprekken via GSM worden gedigitaliseerd en vercijferd om afluisteren te voorkomen.

Telkens u de afstandsbediening gebruikt van de centrale vergrendeling van uw auto communiceert de sleutel met uw auto om een nieuwe unieke sleutel te genereren, beveiligd door cryptografie. Laat het ons zo stellen: Wat zou u er van denken als iemand, bijvoorbeeld uw makelaar van uw levensverzekering, eenvoudigweg via het Internet de computerbestanden van uw dokter kan inzien? Of iemand die uw gerechtelijk dossier kan inzien zonder toestemming? Wat als uw werkgever uw bankverrichtingen kan nazien? Cryptografie verhindert mensen om uw privacy te schenden.

Het belangrijkste voordeel van cryptografie is inderdaad privacy. Vandaag zijn onze levens echter volledig gedigitaliseerd. Vrijwel al uw persoonlijke informatie is opgeslagen in één van de vele databases van de overheid, politie, gemeentediensten, sociale instellingen, banken, commerciële instellingen en noem maar op. Al deze informatie kan in de handen van onbevoegden komen of zelfs misbruikt worden. Dit betekend dat we kwaliteitsvolle encryptie nodig hebben en de technologie in handen moeten houden om onze privacy te vrijwaren.

Overheden zijn terughoudend om hun burger sterke cryptografie te laten gebruiken, en doen ze dat toch, dan willen ze er controle over behouden. Een veel gebruikt argument door de overheid is dat wanneer iedereen sterke encryptie kan gebruiken, de criminelen dit ook kunnen. Dit houdt natuurlijk geen steek want criminelen hebben genoeg methodes om hun privacy te vrijwaren. Sterke encryptie verbieden zou de strijd tegen criminaliteit niet vergemakkelijken, en zou de overheid in staat stellen om hun burgers in de gaten te houden. Wetten kunnen gemaakt worden om de sterkte van cryptografische software te beperken, gedeelde-sleutel protocollen te verplichten, of inlichtingendiensten toe te laten uw gegevens te kraken.

Overheidsinstellingen, verantwoordelijk voor goedkeuring en export van cryptografie zouden patenten kunnen blokkeren of enkel algoritmes toelaten die ze zelf kunnen kraken. U kunt misschien geen bezwaar hebben tegen het schenden van uw privacy door de regering, natuurlijk enkel 'in geval van nood' en met toelating van justitie, maar regeringen en wetten wijzigen en wat vandaag een democratisch verkozen regering is kan morgen totalitaire trekjes krijgen. Daarom moeten wij vrij kunnen beschikken over degelijke cryptografische toepassingen om onze basisrechten te vrijwaren, vandaag én morgen. Is cryptografie belangrijk voor u? Absoluut!

Meer op deze website

Meer informatie (off-site, opent in nieuwe tab)

Web Analytics Made Easy -
StatCounter

© Dirk Rijmenants 2004. Last changes: 17 May 2022

Home